WORKSHOPS

Onderstaand treft u de uitleg aan over de workshops waar u een keuze uit kunt maken op de aanmeldpagina.

Groene Hotspot Houten

De eerste Groene Hotspot is geopend; een community gericht op hoveniers, groenbedrijven en urban greeners, van nu en van de toekomst. Van studenten en docenten aan de groene opleidingen, tot professionals uit het bedrijfsleven en overheid. Een online en fysieke ontmoetingsplek waar kennis gedeeld kan worden en waar men een bijdrage kan leveren aan actuele thema’s en vraagstukken uit de groene leefomgeving, zoals bijvoorbeeld: biodiversiteit, waterbeheersing en groen in stedelijk gebied. Het is daarmee ook bij uitstek de plek waar vraag en aanbod rond stage, werk, opleidingen en cursussen samen komen. 

Groene Hotspot Houten heeft als doel om groen onderwijs nog beter op de kaart te zetten, een leven lang ontwikkelen te stimuleren en het belang hiervan te onderschrijven.

Zie ook de website www.groenehotspothouten.nl.

Ga in gesprek met de direct betrokkenen. Wat zijn de succesfactoren en wat zijn de dilemma’s? Welke netwerken zijn er nu? Wat is het effect? Welke rol kunt u spelen in de Groene Hotspot?

Inleiders: Annemarie Moons (CvB Wellant), Wim van Ginkel en Jeroen Zijlmans (namens de VHG), Ton Westerveld (manager Groene Hotspot Houten), Heidi Kamerling (projectleider Groene Hotspot Houten).


Regio-ontwikkeling Groningen

In deze pilot is onderzocht hoe je op een innoverende en inspirerende manier vorm en inhoud kunt geven aan een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in de regio. Het is recent benoemd tot een van de meest innovatieve samenwerkingsprojecten in de EU. Er is een nieuwe coöperatiever aanpak in lerende communities ontwikkeld, een community waar vo-mbo-hbo-wo,  bedrijfsleven, burgers, en overheden samenwerken.

Onze stip aan de horizon is de school van morgen: in de regionale praktijk, werkend aan vaagstukken uit de praktijk, samen met de mensen in de praktijk. De kern van hoe het werkt is uitgewerkt in een model en is gevisualiseerd in een video. Door de samenwerking binnen GroenPact is dit nu beschikbaar en bruikbaar voor alle partners.

Inleiders: Astrid Berendsen (CvB Terra), Willem Foorthuis (lector Hanze Hogeschool), Stein van Berkel (projectleider Terra), Ine Sturkenboom (innovatie regisseur Terra), Sabine Lutz (extern deskundige), Frans Hoetink (extern deskundige)


Een systeem van samenwerken rond LLO in Zuidoost Nederland

CITAVERDE College en Helicon opleidingen gaan het onderwijs voor de groene sector in de regio flexibeler, dynamischer, rendabeler en kwalitatief sterker maken. Ze willen samen een antwoord gegeven op de individuele leervragen van de studenten, werknemers en bedrijven.

Er wordt een werkwijze ontwikkeld voor publiek private samenwerking in het onderwijs. Hiervoor zijn een viertal verschillende praktische casussen geselecteerd waar concrete kansen liggen, met elk een verschillende invalshoek voor samenwerking. De gezamenlijke uitgangspunten zijn vastgesteld en een eerste concept is uitgewerkt, hierbij wordt gebruikt gemaakt van de expertise en kennis vanuit het bedrijfsleven en de betrokken instellingen.

Inleiders: Marcel Creemers (directeur Citaverde) en zijn team


Kick-off Onderwijscirkel Natuurinclusieve Landbouw

In de greendeal spreken de onderwijs- en kennisinstellingen de intentie uit kennis te laten stromen via een onderwijscirkel. Conceptuele wetenschappelijke kennis over natuurinclusieve landbouwsystemen moet hiermee de boeren en adviseurs-erfbetreders van de toekomst bereiken, en een praktische toepassing krijgen. Andersom moet de praktijkervaring meegenomen worden bij het ontwikkelen van natuurinclusieve strategieën. Kennisdoorstroom; hoe mooi de gedachte en hoe weerbarstig de realiteit. En toch is het nodig en heel waardevol voor alle partijen.

In deze sessie tekenen we de door ons gewenste onderwijscirkel zo concreet mogelijk met alle mitsen en maren. We zoomen in op taalgebruik, de verschillende manieren van leren en de samenwerking met de praktijk. Het doel van de sessie is om aan het einde een aanpak te hebben hoe en met wie we de cirkel opzetten en wat we daarvoor nodig hebben. 

Inleiders: Raymond Klaassen (RUG), Daan Groot (HAS Hogeschool) en Rosemarie Slobbe (KCNL/Clusius College).


Demo-leerbedrijven natuurinclusieve landbouw

In de greendeal is de ambitie uitgesproken om te komen tot een netwerk van minimaal 25 regionaal georiënteerde en grondgebonden (klei, zand, veen) demo-leerbedrijven. Provincies, mbo- en hbo-instellingen bouwen hier gezamenlijk aan. In deze sessie verkennen we gezamenlijk welke behoeften de onderwijsinstellingen in de verschillende regio’s hebben, wat de uitgangssituatie is, wat er nodig is. Provincies, scholen en de sector verkennen op basis daarvan samen welke stappen nodig zijn om tot een operationeel netwerk van demo-leerbedrijven te komen. Doel is om aan het eind van de sessie contacten te hebben gelegd en een globale aanpak voor een volgende stap.

Inleider: Tjalling Huisman (Hogeschool Van Hall Larenstein)


Impact met Inpact

In deze sessie presenteren we de Innovatiestrategie Inpact. Een deelnemende school doet verslag van hoe ze de innovatiestrategie heeft doorlopen. Aan de hand van promovideo’s en ‘live’, geven we het innovatieteam van de school het podium. De stappen, hun ervaringen, welke tools ze daarbij hebben ingezet: de Inbox, het Inpactspel, de sprintsessies … en het uiteindelijke resultaat. Kortom wij vragen aandacht voor de impact van Inpact.

Inleiders: Jan Krol (Helicon) en Jacqueline Kroon (ZLTO)


Onze toekomst is groen!

Hoe kijken jongeren naar de toekomst? En wat zijn hun perspectieven en welke uitdagingen levert dat op voor groen onderwijs? In deze sessie hoort u meer over wat jongeren beweegt aan de hand van het onderzoek dat Motivaction heeft uitgevoerd. Jorrit Kiewik (directeur Slow Food Youth Network) steekt in vanuit het handelingsperspectief van jongeren: hoe kunnen en willen zij nu al bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van morgen? Waarom is het belangrijk dat zij meewerken aan deze oplossingen?

Met hen, u en de winnaars van de Impactprijs discussiëren we over het (succesvol) betrekken van jongeren en hun impact op het vormgeven van een groene toekomst. 

Inleiders: Jorrit Kiewik (Slow Food Youth Network), Dick Pouwels (namens actielijn Imago) winnaars Impactprijs


Cross-overs

De grote maatschappelijke uitdagingen vragen om cross-sectorale samenwerking. Het is hard nodig dat verschillende vakgebieden en praktijken onderling in transdisciplinair verband samenwerken en elkaar versterken. Dat vraagt om nieuwe vormen van strategische verbindingen en een andere manier van (samen)werken. Dit alles heeft ook effect op de vraag naar menselijk kapitaal.

Er zit nog een groot gat tussen de gewenste situatie in het kunnen werken en leren in een cross over context en de werkelijke situatie. Onderwijsinstellingen kunnen hierop inspelen door samen met bedrijfsleven studenten (van alle leeftijden) hierin te begeleiden. Zodat de nieuwe beroepen van de toekomst samen worden vorm gegeven. In deze workshop, verkennen we wat er nodig is om in een cross over context te werken en hoe bedrijfsleven en onderwijs hierin samen kunnen optrekken.

Inleiders Muis Schreuder en Gonneke Leereveld (Manage Mind Group)


Versterking hbo-kennisinfrastructuur voor het groene domein

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de hogescholen in het groene domein werken samen aan een nieuwe onderzoeksprogrammering die vanaf 2019 van start gaat. Doel van het onderzoeksprogramma is de doorontwikkeling van de kennisinfrastructuur in het groene domein. Deze infrastructuur bestaat uit landelijke expertiseclusters op een aantal gemeenschappelijke kennisthema’s. De thema’s komen samen in een gemeenschappelijk landelijk Centre of Expertise Groen. Het perspectief is een meerjarig en thematisch onderzoeksprogramma dat aansluit bij innovatieve vraagstukken uit de regionale beroepspraktijk en de nationale opgave aan de regionale dynamiek verbindt. 

Inleiders: Peter van Dongen (voorzitter College van Bestuur, Van Hall Larenstein), Richard Slotman (Directeur Regieorgaan SIA), Patrick Cramers en Eras Draaijer (Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA) 


Internationaal!

In deze workshop hoor je meer over hoe we binnen Borderless Network internationaal samenwerken met Nederlandse bedrijven en lokale instellingen. Dit wordt toegelicht aan de hand van een programma opgestart in Indonesië gericht op het versterken van “Agricultural Vocational Education and Training” ter plekke.  Dit programma is onderdeel van de in 2016 afgesloten MoU tussen Nederland en Indonesië op het gebied van samenwerking t.a.v. (agro- ) beroepsonderwijs. Het programma kent een thematische groene focus vanuit de drie invalshoeken m.n. pluimvee, tuinbouw en veehouderij. Binnen het tuinbouwcluster wordt er samengewerkt tussen HAS Hogeschool, Lentiz, RijkZwaan en East-West Seeds. Zij vertellen je graag meer over de opzet van het programma, de meerwaarde ervan voor elke stakeholder en praktische do’s & don’ts in dergelijke trajecten.

Inleiders: Lucie Wassink, directie Europees, internationaal en Agro-economisch beleid (EIA) LNV, Bram van Helvoirt en  Toine Hattink, HAS Hogeschool, Novianto Novianto, product development specialist – Indonesia & Malaysia, RijkZwaan